Algemene Voorwaarden

Beldienst.nl is een initiatief van Internet New Business Concepts BV hierna te noemen INBC. INBC is gevestigd te Utrecht tel: 0900-777.666.5 toestel 6101 (80 cpm)) en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer: 301.606.18. Op de website www.inbc.nl treft u meer informatie over INBC aan.

Indien u zich aanmeldt voor een gratis 0900 of 0906 service nummer dan gaat u akkoord met de in deze algemene voorwaarden genoemde zaken.

INBC biedt particulieren en bedrijven de gelegenheid om kosteloos gebruik te maken van een 0900-servicenummer gecombineerd met een uniek toestelnummer.

Particulieren of bedrijven die zich aanmelden op de www.beldienst.nl ontvangen een uniek en persoonlijk toestelnummer. Met dit toestelnummer zijn zij in staat om telefonische adviezen te geven onderwerpen waar zij veel van afweten.

Bij het promoten van een toestelnummer dient u altijd en duidelijk het tarief te vermelden bij het telefoonnummer.

Het is niet toegestaan om telefonische adviezen te geven over:
- thuiswerk
- onderwerpen waar men geen verstand van heeft
- medische zaken
- geldleningen
- illegale zaken

Het is niet toegestaan om mensen ongevraagd via de mail op de hoogte te stellen van uw 0900-servicenummer (spam).
Indien u zich niet houdt aan hetgeen in deze algemene voorwaarden vermeldt staat zijn wij gerechtigd om u te verwijderen uit het systeem. Mocht er blijken dat er sprake is van illegale zaken of bedrog zullen wij uw gegevens ter beschikking stellen aan de politie.

Elke kalendermaand (derde dinsdag van de maand) maken wij alle tegoeden van 5 euro en meer over die de voorafgaande maand behaald zijn.
Om fraude met onze diensten te voorkomen zijn wij genoodzaakt om per 01-01-09 bedragen boven de 250 euro 1 maand later uit te keren.

Het is belangrijk dat alle gegevens die u heeft door gegeven bij uw aanmelding kloppen. Bij het overmaken van de tegoeden zullen wij gebruik maken van deze gegevens. Als deze gegevens niet kloppen zal het kunnen gebeuren dat wij uw verdiensten niet kunnen overmaken.

Van elke betaling ontvangt u een creditfactuur zodat u de ontvangsten goed in uw boekhouding kunt administreren.

Particulieren die zich aanmelden dienen de inkomsten bij hun totale inkomsten op te tellen. Hierover moeten ze zelf belasting over betalen.

Toestelhouders treden op als freelance adviseur waarbij er geen sprake is van enig dienstverband. Toestelhouders zijn derhalve niet in loondienst van INBC of van Beldienst.nl.

Toestelhouder vrijwaart INBC van alle juridische claims met betrekking tot de door toestelhouder geboden telefonische (advies)diensten.

INBC is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade daaronder begrepen, maar niet uitsluitend, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

De eventuele aansprakelijkheid van INBC is in alle gevallen beperkt tot een totaal van ten hoogste de aan INBC betaalde bedragen van de afgenomen dienst.

INBC is niet verplicht om nieuwe gebruikers te accepteren. INBC kan nieuwe gebruikers derhalve zonder opgaaf van redenen weigeren of verwijderen uit het systeem.

Privacy policy

Om gebruik te maken van de Beldienst-faciliteiten van INBC, zal INBC informatie van de gebruiker verwerken in de administratie van INBC deze informatie wordt hierna verder aangeduid als "persoonsgegevens".

INBC zal de verwerking van persoonsgegevens aanmelden bij het College Bescherming Persoonsgegevens (de toezichthouder voor verschillende privacywetgeving). Meer informatie over het College Bescherming Persoonsgegevens en over privacy kun je vinden op http://www.cbpweb.nl/

Voor het aanvragen van een persoonlijk toestelnummer verlangt INBC dat persoonsgegevens worden ingevoerd.

INBC kan bij het aanbieden van diensten persoonsgegevens verwerken. Het gaat hierbij niet alleen om bijvoorbeeld e-mailadressen en naam, adres, woonplaats gegevens, maar ook om gegevens over interesses van jou als INBC/beldienst-gebruiker.

Het spreekt voor zich dat INBC zorgvuldig omgaat met persoonsgegevens. INBC verwerkt deze gegevens in de eerste plaats om de dienst aan te bieden. Als het gaat om een betaaldienst gebruikt INBC de gegevens eveneens om te factureren.

Tenslotte kan INBC, gegevens aan derden ter beschikking stellen die de gegevens kunnen gebruiken om informatie aan te bieden. Als je via de INBC website gebruik wilt maken van een dienst die door een andere partij wordt aangeboden, kan het noodzakelijk zijn om gegevens door te geven aan die andere partij.

Het is mogelijk dat INBC op grond van een wettelijk plicht gegevens moet verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek. INBC zal persoonsgegevens in deze gevallen uitsluitend verstrekken als duidelijk is dat het gaat om een gerechtvaardigd verzoek van de instantie aan wie de gegevens moeten worden verstrekt. INBC kan besluiten bepaalde gegevens te bewaren indien dit noodzakelijk is om de rechten van gebruikers van de INBC-diensten of om de rechten van INBC te beschermen.